Porady

Docieplenie dachu

Przez dach ucieka najwięcej ciepła, dlatego do jego zaizolowania trzeba przyłożyć szczególnie dużą wagę. Najłatwiej jest, oczywiście, ocieplić dach w trakcie budowy domu. Jednak i później jest to możliwe.

1.jpg

Przez dach ucieka najwięcej ciepła, dlatego do jego zaizolowaniatrzeba przyłożyć szczególnie dużą wagę. Najłatwiej jest,oczywiście, ocieplić dach w trakcie budowy domu. Jednak i późniejjest to możliwe.

Warstwy izolacji
Izolowanie dachu jest konieczne. Jeśli przestrzeń pod nim będzienieużytkowa - wystarczy
zabezpieczenie przed wilgocią
.
Jeśli jednak ma być użytkowana jako mieszkalna, musi być nie tylkosucha, ale i ciepła. Ocieplony dach jest wielowarstwowąkonstrukcją, na którą składają się - patrząc od strony pokrycia -izolacja wiatrochronna (i jednocześnie paroprzepuszczalna),izolacja termiczna oraz izolacja paroszczelna. Izolacja termicznajest warstwą środkową, musi być bowiem chroniona przed wodą zzewnątrz i parą wodną z wnętrza budynku. Służą do tego odpowiedniemateriały.

Wiatroizolacja
Folie dachowe (folie wstępnego krycia, FWK) chronią przedinfiltracją wody opadowej i umożliwiają odparowanie wilgoci ztermoizolacji na zewnątrz. W zależności od zdolności przepuszczaniapary wodnej rozróżnia się dwa rodzaje folii. Ten czynnik wpływa teżna zakres stosowania wymienionych poniżej produktów. Folieniskoparoprzepuszczalne są wytwarzane z folii polietylenowej lubmembrany polipropylenowej. Najczęściej są wzmacniane siatką zpolietylenu, polipropylenu HDPE lub włókna szklanego. Dostępne sątakże folie z warstwą antykondensacyjną, wchłaniającą nadmiarwilgoci z powietrza. Podczas układania folii musi się ona znaleźćod strony wnętrza domu. Przy zastosowaniu foliiniskoparoprzepuszczalnej konieczne jest pozostawienie szczelinywentylacyjnej między pokryciem dachu a folią oraz między folią aociepleniem. Inaczej uchodząca z wnętrza domu para wodnapozostawałaby w izolacji termicznej, powodując jejzawilgocenie.

Jeżeli elementy budowlane wystają ponad powierzchnię dachu,folię należy tak ułożyć, aby zapobiec przedostaniu się pod niądeszczu oraz śniegu. Folię niskoparoprzepuszczalną można bez obawukładać, jeśli dach nie jest ocieplany, a poddasze jestnieużytkowe. Folie wysokoparoprzepuszczalne (nazywane teżmembranami dachowymi) są produkowane jako jednowarstwowe, zpolietylenu HDPE oraz jako dwuwarstwowe, z polietylenu i poliestru.Należy je układać stroną kolorową lub z napisami na zewnątrz.Membrany są wzmacniane siatką polipropylenową, co czyni jeodpornymi na rozdarcie i inne uszkodzenia mechaniczne. Im wyższaparoprzepuszczalność folii, tym lepiej. Ta cecha pozwala kłaść jebezpośrednio na termoizolacji, bez szczeliny wentylacyjnej. Foliewysokoparoprzepuszczalne stosuje się zamiast sztywnego poszycia ipapy, jeśli poddasze domu będzie ocieplone, zaś pokryciem będądachówki ceramiczne, cementowe lub blachodachówki ułożone na łatachi kontrłatach. Niektóre folie mogą zastępować papę, układaną nasztywnym poszyciu z desek lub płyt drewnopochodnych.

Izolacja termiczna
Do ocieplania dachów spadzistych stosuje się przede wszystkim matylub płyty z wełny mineralnej, o dużej sprężystości i małym ciężarzeobjętościowym (12-15 kg/m3). Szczególnie korzystna jest wełnaszklana, jako lżejsza od skalnej. Zaleca się stosowanie izolacji ogrubości minimum 25 cm. Nabiera to szczególnego znaczenia wmomencie, gdy obowiązują tzw. paszporty energetyczne budynków.Obiekt niespełniający wymagań przepisów nie jest bowiemenergooszczędny. Do izolowania dachów spadzistych można też używaćpłyt styropianowych. Warto wówczas wybrać takie, których krawędziesą wyprofilowane. Podczas układania zachodzą one na siebie, tworzącszczelne połączenie. Wielu producentów oferuje styropian wodmianach przeznaczonych do izolowania dachów.


Paraizolacja
Folie paroszczelne chronią izolację termiczną przed wnikaniem w niąpary wodnej powstającej podczas eksploatacji domu. Produkowane sąjako jedno- lub kilkuwarstwowe. Szczególną cechę mają foliewzmacniane włókniną,bowiem wchłaniają wilgoć, a następnieodparowują ją przy wyższej temperaturze powietrza. Powinno sięstosować folie zbrojone, które pomiędzy warstwami tworzywa majązatopioną siatkę z mocnego polipropylenu. Są one odporne narozerwanie oraz inne uszkodzenia mechaniczne. Na powierzchni foliiznajdują się oznaczenia, informujące, która strona ma byćwierzchnia.

Wentylacja połaci dachowej
Wentylacja przyspiesza usuwanie wilgoci z ocieplenia i chroni dolnąpłaszczyznę pokrycia dachu przed zawilgoceniem. Należy pozostawiaćpustkę wentylacyjną pod warstwami źle przepuszczającymi wilgoć,takimi jak np. pełne poszycie z desek czy papa. Nie jest koniecznewykonywanie szczeliny w przypadku zastosowania folii FWK o bardzowysokiej paroprzepuszczalności. Swobodny przepływ powietrza wprzestrzeni pod pokryciem dachowym zapewniają szczelinywentylacyjne pod okapem oraz w kalenicy, albo otwory w ścianachszczytowych. Zarówno szczeliny, jak i otwory powinny być zakrytesiatką chroniąca przed dostawaniem się owadów i gryzoni podpokrycie dachu. Wielu producentów pokryć dachowych ma w ofercieakcesoria do swoich systemów także m.in. specjalne grzebienie ztworzywa, które osłaniają szczelinę wentylacyjną w kalenicydachu.

Jak ocieplać
Podczas docieplania dachu nie jest konieczne zdejmowanie poszycia.Prace przeprowadza się bowiem od strony poddasza.

Etapy wykonania
Wiatroizolacja. Pierwszą warstwą, wykonywaną podczasdocieplania dachu, jest folia wstępnego krycia. Obecnie corazrzadziej stosuje się folie niskoparoprzepuszczalne, gdyż trzebawówczas wykonać szczelinę wentylacyjną pomiędzy folią a warstwąizolacji termicznej. W przeciwnym razie istnieje ryzykoniedostatecznego odparowywania wilgoci z izolacji i co za tymidzie, jej zniszczenia. W przypadku membran, czyli foliiwysokoparoprzepuszczalnych, szczelina ta jest zbędna. Zawsze jednakjest konieczne pozostawienie szczeliny pomiędzy wiatroizolacją apokryciem dachu. Umożliwia to prawidłową wentylację połacidachowej. W celu przymocowania folii należy przybić pomiędzykrokwiami drewniane listwy o grubości ok. 2 cm. Dopiero do nichmocuje się wiatroizolację, przytwierdzając ją specjalnymzszywaczem. Krawędzie folii muszą być zawinięte na boki krokwi.Mocując folię wiatroizolacyjną należy szczególną uwagę zwrócić najej ułożenie. Strona z napisami musi znaleźć się na wierzchu. Jestto dlatego tak ważne, ponieważ w folii znajdują się mikroskopijneotworki o kształcie lejka. Dzięki temu umożliwiają odprowadzeniepary wodnej, ale jednocześnie nie pozwalają przedostać się wodziedo warstwy izolacji termicznej. Niedopilnowanie właściwego ułożeniafolii jest częstym błędem popełnianym przez wykonawców.

Izolacja termiczna. Jeżeli do wykonania ociepleniapołaci dachowej używa się mat z wełny mineralnej, należy je przedrozpoczęciem prac rozpakować i strzepnąć, aby materiał sięrozprężył. Ocieplenie będzie najskuteczniejsze, jeśli izolacjęumieści się w dwóch warstwach: pierwszą między krokwiami, a drugąpod nimi. Pasy wełny w pierwszej warstwie muszą być z obu bokówprzycięte o około 2 cm szerzej niż wynosi odległość międzykrokwiami. Następnie należy je wcisnąć pomiędzy krokwie. Abyzabezpieczyć materiał przed wypadnięciem, należy go podtrzymać odspodu sznurkiem mocowanym do boków krokwi. Kolejnym krokiem jestprzymocowanie metalowego stelaża systemowego. Najpierw przykręcasię do krokwi tzw. wieszaki, a następnie nabija na nie drugąwarstwę izolacji termicznej. Także w tym przypadku wełna musi byćtak przycięta, aby mieściła się między profilami na wcisk. Poułożeniu wełny przykręca się do wieszaków profile typu C; muszą byćułożone prostopadle do krokwi. Profile te podtrzymują izolacjętermiczną i jednocześnie stanowią ruszt służący do mocowania płytgipsowo-kartonowych, którymi zazwyczaj wykańcza się poddaszeużytkowe.

Montaż paroizolacji. Folię układa się pasami,równolegle do podłogi, zaczynając od najwyższego miejsca poddasza.Folia powinna być ułożona równo, bez pofałdowań. Powinno się jąlekko naciągnąć, ale tylko tyle, by wyrównać powierzchnię, nieodkształcając przy tym trwale materiału. Folię mocuje się dostelaża taśmą dwustronnie samoprzylepną. Konieczne jestdopilnowanie, aby paroizolacja była ułożona szczelnie. Poszczególnejej pasy łączy się na zakłady około 10 cm. Łączenia powinny wypadaćna listwach stelaża. Styki folii trzeba koniecznie zakleić taśmąsamoprzylepną, podobnie jak miejsca wbicia zszywek - w przypadkumocowania wiatroizolacji.

Wykończenie. Najbardziej popularne jestwykończenie poddasza płytami gipsowo-kartonowymi. Przykręca się jedo stelaża, podtrzymującego drugą warstwę ocieplenia. Dziękimocowaniu płyt do stelaża ograniczona jest do minimum możliwośćpowstawania pęknięć spowodowanych pracą więźby. Płytygipsowo-kartonowe należy układać w dwóch warstwach. Zapewnia to owiele lepszą ochronę przeciwpożarową więźby niż standardowostosowane płyty pojedyncze. Płyty pierwszej warstwy mocuje siępionowo, drugiej zaś poziomo, dłuższym bokiem prostopadle dopodłogi. Miejsca łączenia płyt nie mogą wypadać w obu warstwach wtym samym miejscu (układa się je na mijankę). Płyty przykręca sięwkrętami przeznaczonymi do tego materiału. Po ich przymocowaniumiejsca połączeń należy zaszpachlować. Dobrze jest wzmocnić spoinytaśmą zbrojącą. Wówczas na ostatecznie wykończonej powierzchni niepojawią się pęknięcia. Tak przygotowane płyty zazwyczaj maluje się,ale można też przykleić do nich tapetę.

Co trzeba wiedzieć
Najkorzystniejsze jest układanie izolacji termicznej w dwóchwarstwach. Tylko wówczas bowiem eliminuje się mostki termiczne.Ważne jest też, aby izolacja była ułożona szczelnie. Jeżeliocieplenie ma się bezpośrednio stykać z wiatroizolacją, nie wolnonadmiernie go dociskać, gdyż może to spowodować jej wybrzuszenie izetknięcie z pokryciem dachu. Zaburzy to proces wentylacji, a wprzypadku np. pokrycia z blachy może doprowadzić do uszkodzeniafolii na skutek jej przegrzania. Konieczne jest zachowanieprzynajmniej 2,5--centymetrowej szczeliny wentylacyjnej pomiędzywełną a pokryciem dachu. Rzeczywista jej wielkość zależy m.in. oddługości krokwi: im dłuższe, tym większa szczelina.
W celu zapewnienia prawidłowej wentylacji przestrzeni nad membranąnależy wykonać otwory wlotowe i wylotowe. Otwory wlotowe powinnyznaleźć się w okapie i mieć łączny przekrój min. 2% powierzchnidachu. Można zamiast otworu wykonać szczelinę. Musi mieć onawówczas szerokość 5-10 cm. Ponieważ powietrze wędruje ku górze, niewolno zapomnieć o otworach wylotowych.
Stosowane są różne rozwiązania zależnie od rodzaju więźby dachowej.I tak
w dwuspadowych dachach o konstrukcji jętkowej lubpłatwiowo-kleszczowej wystarczy wykonać otwory w ścianachszczytowych (o powierzchni co najmniej 200 cm2), bo zwyklewentylowana jest cała przestrzeń nad stropem poddasza.
Takie rozwiązanie w przypadku dachów krokwiowych nie jest możliwe.Odpowiednie szczeliny można wykonać w kalenicy, wówczas muszą miećłączny przekrój min. 1‰ powierzchni dachu, lub pod szczytowymideskami okapowymi. Najbardziej skomplikowane jest wykonaniewentylacji w dachach czterospadowych lub wielopołaciowych, ponieważzazwyczaj konieczne jest wielokrotne dziurawienie pokrycia w celuwykonania odpowiednich otworów wentylacyjnych, odrębnych dla każdejprzestrzeni między krokwiami.
Płyty gipsowo-kartonowe nie są jedynym sposobem wykończenia ścian isufitów poddaszy. Można użyć płyt gipsowo-włóknowych, którecharakteryzują się wyższą wytrzymałością, wodoodpornością iizolacyjnością akustyczną. Dzięki klejonym połączeniom istniejebardzo małe ryzyko powstawania rys na ich stykach lub w narożachścian. Poddasze można też wykończyć boazerią drewnianą lub ztworzywa.

Porady

Trwa ładowanie...

Inspiracje

Trwa ładowanie...