Porady

Murowanie z klinkieru

Niezwykle efektowny i bardzo trwały klinkier, ma wielu zwolenników wśród inwestorów budujących domy jednorodzinne. Można wznieść z niego całe ściany budynku, choć ze względu na koszt, wykonuje się głównie warstwy elewacyjne. Klinkier znajduje zastosowanie także we wnętrzach i ogrodzie. Jednak tylko wtedy będzie naprawdę efektowny, jeśli zostanie prawidłowo wymurowany.

1.jpg

Rodzaje klinkieru
Z klinkieru można wykonywać ściany nośne, ścianki elewacyjne,kominy, elementy małej architektury ogrodowej oraz ogrodzenia, atakże okładziny elewacyjne, parapety, ścieżki i podjazdy. Równieżdo wykańczania schodów są przeznaczone specjalne kształtkiklinkierowe, w tym ryflowane - wyprofilowane na nich rowki czyniąpowierzchnię mniej śliską. Murowanie wymaga zachowania reżimutechnologicznego, łatwo bowiem popsuć cały efekt. A ten może byćniezwykle interesujący, bowiem klinkier ma bogatą gamękolorystyczną i zróżnicowaną fakturę. Kolor może być gładki,cieniowany lub tzw. podpalany, zaś powierzchnia angobowana alboglazurowana, gładka lub o fakturze ryflowanej bądź wytłaczanej.Niektórzy producenci oferują cegły wyglądające, jak pokryte nalotemwskutek upływu czasu. Jest też spora oferta cegieł ręcznieformowanych, o nierównej powierzchni, stwarzającej wrażenie, iżwyrób jest bardzo stary. Oryginalny wygląd klinkieru możnapodkreślić spoiną, która jest dostępna także w wielu kolorach,m.in.: szarym, brązowym, żółtym, białym, a nawet zielonym czyczarnym; większość w różnych odcieniach.

Murowanie cegieł
Klinkier może stanowić nie tylko materiał konstrukcyjny lubwykończenie ściany, ale także zewnętrzną warstwę w ścianachtrójwarstwowych. Wówczas stosuje się cegły połówkowe lub modułowe(o szer. 9 cm). Ze względów konstrukcyjnych grubość ściankielewacyjnej nie może być mniejsza niż 7 cm. Mocuje się ją do ścianynośnej nierdzewnymi kotwami w liczbie 4-5 szt./m2 muru i dodatkowo2-3 sztuki w obrębie narożników, otworów i krawędzi muru.Poszczególne partie materiału mogą mieć nieco inny odcień. Przedrozpoczęciem murowania dobrze jest więc "wymieszać" klinkier zewszystkich palet. Murować należy w temperaturach 5-25°C, prac niewolno prowadzić podczas niekorzystnych warunków atmosferycznych.Trzeba też unikać silnego nasłonecznienia, gdyż prowadzi to do zbytszybkiego wysychania zaprawy, a w konsekwencji do jej pękania.Powierzchnia licowa klinkieru musi być jak najmniej zanieczyszczanazaprawą podczas prowadzenia prac. Jeśli jednak tak się stanie,zabrudzone cegły należy oczyścić suchą szmatką lub miękką szczotką,zanim zaprawa zwiąże. Uwaga: dostępne są zaprawy, które nie brudząlica muru.

Do murowania zazwyczaj stosuje się zaprawy gotowe - tzw. bazowe,w kolorze szarym lub barwione. Zdarza się jednak, że zaprawa jestprzygotowywana na miejscu. Wówczas należy użyć czystego cementuportlandzkiego bez dodatków, nie może też być w niej wapna. Wapnobowiem, rozpuszczając się w wodzie, jest jedną z przyczynpowstawania na powierzchni muru nieestetycznych wykwitów. Zaprawęrozrabia się z wodą w proporcjach podawanych przez producenta -konsystencja powinna być gęsto plastyczna (tzw. mokra ziemia). Niewolno używać wody chlorowanej, która sprzyja późniejszemupowstawaniu nalotów na klinkierze.

Pierwszy rząd cegieł układa się na części cokołowej budynku,zaizolowanej przed podsiąkaniem kapilarnym wody izolacją poziomą.Warstwa zaprawy powinna mieć grubość ok. 12 mm. Górna ijednocześnie licowa płaszczyzna
cegieł jest wyznaczana za pomocą sznura murarskiego rozciągniętegowzdłuż całej długości wznoszonej ściany. Po ułożeniu warstwycegieł, dobija się je trzonkiem kielni i sprawdza przy pomocypoziomnicy pion muru. Nadmiar zaprawy zbiera się kielnią. Dalszyprzebieg prac zależy m.in. od rodzaju użytej zaprawy.
Zaprawę, która będzie jednocześnie fugą, profiluje się po upływie1-2 godzin, dociskając specjalną kształtkę lub kielnię fugówkę.Jeżeli użyto zaprawy bazowej, wówczas po kilku godzinach odwymurowania wyskrobuje się jej wierzchnią warstwę do głębokości ok.2 cm; najpierw ze spoin poziomych, potem z pionowych, posuwając sięod góry do dołu ściany. Następnie fuguje się spoiny - po 3-5 dniachod zakończenia murowania - również od góry do dołu. Zaprawa powinnamieć konsystencję półsuchą. Do nakładania fugi służy kielniafugówka, której wielkość należy dostosować do planowanej szerokościspoiny. Grubość spoiny może wynosić od 8 do 15 mm. Fugę możnanakładać tylko na całkowicie suche podłoże. Po wyschnięciu zaprawy(zazwyczaj 5-6 godzin) należy oczyścić powierzchnię muru suchąszmatką lub miękką szczotką. Po upływie kilku dni nieusuniętepozostałości zaprawy czyści się odpowiednim preparatem.

Na czas przerw w murowaniu oraz przez 7-14 dni po zakończeniuprac, klinkier należy osłonić folią w celu zabezpieczenia przeddeszczem, wiatrem i silnym nasłonecznieniem. Należy jednakumożliwić wentylację ściany. W taki sam sposób jak ściany murujesię kominy, ogrodzenia i elementy małej architektury. Powierzchniaklinkieru zasadniczo nie wymaga zabezpieczania. Jest to jednakwskazane w przypadku bardziej nasiąkliwych cegieł ręcznieformowanych. Ściana pozostanie dłużej czysta i będzie mniej podatnana działanie czynników atmosferycznych, jeśli naniesie się na niąimpregnat. Preparat nakłada się wałkiem lub pędzlem, kilka razy.Każda następna warstwa powinna być naniesiona, zanim poprzedniawyschnie.
Zaprawy
Dostępna jest też zaprawa o zwiększonej wodoodporności, którąstosuje się w miejscachDo murowania klinkieru służą nie tylkozaprawy zwykłe. Zależnie od potrzeb można skorzystać także z innychproduktów. Zaprawa cementowa z dodatkiem trasu służy zarówno domurowania, jak i fugowania. Zapewnia szczelność wznoszonejprzegrody, umożliwiając jednocześnie migrację pary wodnej. Spoinajest odporna na czynniki atmosferyczne i zanieczyszczenieśrodowiska. W zaprawie nie powstają rysy skurczowe; mniejsze jestryzyko powstawania przebarwień i wykwitów. Jest produkowana w kilkukolorach. Zaprawa do cegieł nasiąkliwych - produkowana w kilkukolorach - zalecana jest do murowania elementów klinkierowychręcznie formowanych. narażonych na stałe zawilgocenie. Zaprawyprodukowane są w różnych kolorach.

Wykwity
Często na powierzchni klinkieru pojawiają się nieestetyczne białeślady. Są to związki chemiczne (węglan wapnia, gips, sole), któreosadzają się wskutek odparowywania wody. Dzieje się tak, jeślizastosowano niewłaściwą zaprawę, murowano na tzw. puste spoiny lubnieprawidłowo wykonano izolację przeciwwilgociową. Jedną z przyczynpowstawania wykwitów jest też niewłaściwe wykonanie obróbekblacharskich oraz zlekceważenie wymogu osłaniania ścian zaraz poich wymurowaniu. Wykwity mogą mieć postać grubych osadówwapiennych, wówczas należy usuwać je mechanicznie lubwyspecjalizowanymi środkami chemicznymi. Z kolei cienkie warstwynalotów węglanu wapnia, pod wpływem dwutlenku węgla znajdującegosię w powietrzu, zmieniają się w łatwo rozpuszczalny wodorowęglanwapnia. Podobnie dzieje się z solami. Najpierw należy oczyścićelewację szczotką, a następnie zmyć ciepłą, niechlorowaną wodą.Można skorzystać z węża ogrodowego. Prace prowadzi się w słonecznydzień, aby mur szybko wysechł. Jeśli to nie pomoże, sięgamy pośrodki chemiczne, które najczęściej trzeba stosować kilkakrotnie.Preparat nakłada się od góry ściany na zwilżoną powierzchnię. Pozakończeniu prac klinkier trzeba obficie spłukać czystąwodą.

quick-mix RADZI:

10 zasad dobrego murowania cegiełklinkierowych

1. Dobierz do cegieł właściwy rodzaj zaprawy.
2. Zabezpiecz przed zawilgoceniem cegły, z których będzieszmurował.
3. Przygotowując zaprawę stosuj się ściśle do zaleceńproducenta.
4. Nie dodawaj do zaprawy żadnych dodatków ani domieszek,chyba że w instrukcji stosowania wymieniono taką możliwość.
5. Pamiętaj o właściwym wykonaniu izolacji poziomej -zabezpieczy ona wznoszony element przed podciąganiem wilgoci.
6. Prowadź prace w optymalnych warunkach atmosferycznych itemperaturze (+5°C do +25°C).
7. Gotowa spoina powinna być zlicowana z płaszczyznącegieł.
8. Wykonuj fugi w jednym cyklu z murowaniem.
9. We właściwy sposób zagęszczaj zaprawę w narożnikach. Sąone szczególnie narażone na oddziaływanie niekorzystnych warunkówatmosferycznych i uszkodzenia mechaniczne, powinny być więcwyjątkowo starannie wykonane.
10. Chroń w należyty sposób prace murowe. Murowanie cegiełklinkierowych to jeden z naj-bardziej wymagających procesówbudowlanych - prawidłowe dobranie zapraw murarskich oraz firmywykonawczej gwarantuje poprawny efekt końcowy - wysoką estetykęwykonanego obiektu. quick-mix - jako jedyny na rynku - oferujezaprawy do murowania klinkieru (również z oryginalnym reńskimtrasem Tubag) w 16 kolorach, przy czterech różnych parametrachnasiąkliwości cegieł.

Porady

Trwa ładowanie...

Inspiracje

Trwa ładowanie...