Porady

Układanie kostki brukowej

Kostka brukowa jest bardzo popularnym materiałem, służącym do wykonywania ścieżek zarówno w prywatnych ogrodach, jak i parkach czy osiedlach. Znakomicie sprawdza się również, jako nawierzchnia ścieżek rowerowych, podjazdów, czy placów.

soprokostka.jpg

Kostkę brukową wytwarza się z twardych skał - granitu, bazaltu,porfiru, sjenitu a także z klinkieru i betonu (ta jestnajpopularniejsza). Wykonanie nawierzchni z niewielkich elementównie jest trudne, lecz są to wielowarstwowe konstrukcje, którychgrubość i nośność musi być dopasowana do planowanego obciążenia.Zaś o trwałości nawierzchni w dużej mierze decyduje jakośćwykonania.

Przeznaczenie kostek brukowych
Nawierzchnie wykonuje się z kostek betonowych pełnych orazpołówkowych, które są układane na brzegach traktu i eliminująkonieczność przycinania elementów. Dostępne są też łączniki,krawężniki - proste i łukowe - oraz obrzeża, które ograniczająobszar nawierzchni i zabezpieczają ją przed rozsuwaniem sięelementów pod wpływem obciążenia. W poprzek zjazdów do garaży, wprzypadku dużych powierzchni oraz wzdłuż większych traktów układasię korytka odwadniające nawierzchnię. Nie stosuje się ich wprzypadku ścieżek dla ruchu pieszego, w przydomowych ogrodach orazparkach. Powierzchnia traktu wykonywanego w sposób tradycyjny, musibyć nachylona na boki (spadek ok. 2 cm/m), aby woda bez przeszkódspływała do odwodnień. W przypadku większych obciążeń powierzchniatraktu łatwo ulega zniekształceniu, spoiny z piasku są wypłukiwaneprzez deszcz i porastają roślinami, których korzenie mogą uszkodzićnawierzchnię podczas ich usuwania.

Znacznie trwalsze są nawierzchnie układane metodą sztywną,fugowane materiałami wodoszczelnymi lub drenażowymi. W handludostępne są produkty odpowiednie do obciążenia traktu i jegoprzeznaczenia. Dzięki zastosowaniu materiałów drenażowychwykonywanie spadków jest zbędne. Dostępna jest kostka brukowa wwielu kolorach i kształtach; można z niej układać wzorygeometryczne - nawet bardzo skomplikowane - oraz koliste ispiralne. Kostka produkowana jest w kilku grubościach i tenparametr należy uwzględnić przy planowaniu traktu, decyduje onbowiem o wytrzymałości elementów. I tak kostki o grubości 4 cmsłużą do wykonywania nawierzchni przeznaczonych dla ruchu pieszegoi lekkiego samochodowego (o wadze pojazdów do 2 ton). Z kostek6-centymetrowych układa się nawierzchnie dla samochodów o wadze do3,5 tony, zaś po nawierzchni z kostek 8-centymetrowych mogąporuszać się samochody ciężarowe. Do wykonywania nawierzchni naplacach składowych, gdzie odbywa się intensywny ruch ciężkichpojazdów mechanicznych służą najgrubsze z dostępnych kostekbrukowych, mające grubość 10 i 14 cm.

Wytyczanie miejsca Szerokość traktu z kostek betonowych musiuwzględniać wymiary elementów pełnych oraz połówkowych. Dodocinania elementów służą: gilotyna hydrauliczna lub szlifierka ztarczą diamentową. Przebieg traktu wyznacza się za pomocą sznurka ipalików. Jeżeli nawierzchnia ma mieć wzór, bezpieczniej jest takwytyczyć miejsce, aby możliwe było dokonanie korekty w trakcieukładania kostek. Wzory koliste można wykonać z gotowych zestawówkostek lub zlecić zaprojektowanie wzoru przedstawicielowiproducenta.

Przygotowanie podłoża Z wytyczonego miejsca usuwa się wierzchniąwarstwę gruntu na głębokość 20-50 cm (zależnie od planowanegoobciążenia drogi oraz rodzaju gruntu), korzenie roślin i kamienie,a następnie wyrównuje się dno i ubija je zagęszczarką. Jeśli traktbędzie układany w sposób tradycyjny, konieczne jest wykonanie wpodłożu spadku i zachowanie go w kolejnych warstwach. Spadekwykonuje się po zagęszczeniu gruntu, usuwając i dosypując ziemiętam, gdzie podczas ubijania powstały ubytki. Podczasprzygotowywania podłoża montuje się też elementy odwadniające orazobrzeża. Linię przebiegu krawężników oraz ich wysokość ustala sięza pomocą poziomnicy laserowej i sznura. Krawężniki osadza się nawarstwie gęstego betonu, a po jego związaniu od zewnątrz obsypujeziemią, zaś od środka materiałem podbudowy.

Przygotowanie podłoża
Kolejne warstwy nawierzchni - podbudowa i podsypka - muszą miećtaką samą grubość w każdym miejscu wykopu. Podbudowa przenosi nagrunt obciążenia z nawierzchni. Jej grubość musi odpowiadaćplanowanemu przeznaczeniu traktu: 10-20 cm w przypadku nawierzchniprzeznaczonych dla ruchu pieszego i 25-45 cm dla ruchusamochodowego. Warstwa musi przepuszczać wodę - do jej wykonaniaużywa się mieszaniny piasku ze żwirem, żwiru, grysu lub tłucznia. Wprzypadku budowy traktu przeznaczonego do średnich i dużychobciążeń konieczne jest wykonanie sztywnej podbudowy z betonu.Podsypka to warstwa wyrównująca, którą wykonuje się z piasku ouziarnieniu do 2 mm, grysu lub żwiru o uziarnieniu 1-4 mm. Dobórmateriału zależy od obciążenia traktu. Grubość tej warstwy wynosi3-5 cm, jej zadaniem jest zapewnienie dobrego osadzenia elementównawierzchni. Wykonanie podsypki z piasku jest najłatwiejsze, aledopuszczalne tylko w przypadku nawierzchni przeznaczonych do małychi średnich obciążeń. Najpierw wsypuje się ilość zajmującą 2/3planowanej grubości i ubija, a następnie dosypuje piasek. Tejwarstwy nie trzeba ubijać, jednak należy pamiętać, iż pozagęszczeniu nawierzchni obniży się ona o ok. 2 cm. Równerozprowadzenie piasku ułatwi zmieszanie go z cementem portlandzkimklasy 32,5 w proporcjach 1:4. Powierzchnia podsypki musi byćwyrównana łatą przed przystąpieniem do układania nawierzchni. Wprzypadku planowanych dużych obciążeń i wykonywania sztywnejpodbudowy, na spodnią stronę kostek brukowych należy nałożyć mosteksczepny. W metodzie wykorzystującej materiały drenażowe zamiastpodsypki z piasku stosuje się grys (trakty przeznaczone do ruchupieszego) lub zaprawę o bardzo dużej przepuszczalności, zawierającątras i cement. Warstwa ta powinna mieć grubość min. 5 cm. Składzaprawy umożliwia wykonanie trwałego i nieodkształcalnego podłożapod nawierzchnię.

Układanie kostki
Kostkę układa się od jednego końca traktu, dobijając elementygumowym młotkiem. Cały czas należy przebywać na ułożonymfragmencie, a nie na podsypce. Elementów nie układa się zbytściśle; zachowanie spoin ułatwiają wypustki na ich bocznychściankach. Nawierzchnię wykonywaną w sposób tradycyjny posypuje sięsuchym piaskiem i wmiata go w spoiny. Kolejnym etapem jestkilkukrotne zagęszczenie nawierzchni płytą wibracyjną z nakładką ztworzywa sztucznego (zabezpiecza ona kostki przed uszkodzeniemmechanicznym). W nawierzchni na warstwie drenażowej spoiny wypełniasię trwałą fugą odporną na mróz, sól i przepuszczalną dla wody.Jeśli planowane jest nieduże obciążenie, odpowiednią fugę wysypujesię na powierzchnię traktu i wprowadza w spoiny za pomocą rakli. Pozagęszczeniu nawierzchni pozostałości fugi usuwa się szczotką.Przed nanoszeniem fugi wykonany trakt należy powlec preparatem,dzięki któremu spoina nie zwiąże się trwale z powierzchnią kostekbrukowych.

Wykończenie i pielęgnacja
Nawierzchnię z betonowej kostki brukowej można odwapnić, pokrywającją specjalistycznym preparatem, który po podanym przez producentaczasie należy spłukać. Następnie lub zamiast tego można jązabezpieczyć impregnatem. Chroni on przed zabrudzeniami izabezpiecza przed niekorzystnym działaniem wody. Impregnację możnapowtarzać. Należy też usuwać wyrastające w spoinach rośliny. Jeślirozrośnie się ich system korzeniowy, to podczas wyrywania poluzujesię kostki. Zimą wolno posypywać powierzchnię betonowej kostkibrukowej tylko solą przeznaczoną do tego rodzaju nawierzchni.Trzeba też unikać odkuwania lodu, gdyż prowadzi to do uszkodzeniapowierzchni elementów.

SOPRO RADZI:
Sopro Polska oferuje kompletny system produktów do układaniakostki brukowej na wszystkich powierzchniach, począwszy od ścieżekogrodowych a skończywszy na drogach obciążonych ruchem samochodówciężarowych. System oparty jest na nowoczesnej, "sztywnej" metodzieoraz trwałym ułożeniu i zaspoinowaniu bruku zarówno metodądrenażową, jak i nieprzepuszczającą wody. Jako podkład nośny SoproPolska proponuje zastosowanie zaprawy drenażowej Sopro DM 610. Dofugowania bruku na ścieżkach oraz podjazdach samochodowych polecanejest Sopro PF (gotowa do użytku fuga drenażowa w trzech kolorach).Natomiast w miejscach przeznaczonych dla ruchu samochodówciężarowych (drogi, zatoczki, ronda) warto stosować wysokowytrzymałą fugę Sopro PFM. Zastosowanie systemu Sopro zapewnidługoletnie, bezproblemowe użytkowanie bruku.

Porady

Trwa ładowanie...

Inspiracje

Trwa ładowanie...